Priimamos paraiškos į verslo ir pasiekimų parodą "ŠIAULIAI 2018"

Informacija dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų
2017 10 11

Dėl susidariusių nepalankių meteorologinių sąlygų Lietuvoje tikėtinos įvairios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Prašome susipažinti su aktualia informacija.  

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal savo veiklos zoną išduoda Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas ūkine – komercine veikla užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamiesi tai nustatančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais: Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Viešojoje erdvėje pateiktos politikų, valdininkų nuomonės, kad, paskelbus ekstremalią padėtį visoje Lietuvoje, tokios pažymos bus„štampuojamos“ automatiškai, yra klaidinančios ir teikia nepagrįstų lūkesčių susidūrusiems su liūčių ir lietaus padariniais ūkininkams, miškininkystės bendrovėms.

Ūkininkai bei kitos įmonės, patyrę nuostolių dėl didelio kritulių kiekio ir negalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams pagal pasirašytas sutartis, gali kreiptis į prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda  nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) liudijančias pažymas. Šios pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip faktinis įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą. Pavyzdžiui, ar ūkininkas galėjo numatyti atitinkamą aplinkybę bei jos poveikį sutartinių prievolių vykdymui, negalėjo to išvengti,nugalėti kliūties ar poveikio.

Rūmai primena, kad norint gauti pažymą, reikia per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos buvimo faktą, pateikti rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos aplinkybės, šiuos dokumentus:

1) prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

2) sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų,kopijas;

3) kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz., kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalią situaciją, hidrometeorologinės tarnybos pažymą apie neįprastai didelį kritulių vietovėje kiekį ir pan);

4) dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos  aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

5) kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą,kopijas.

Rūmai,suprasdami situaciją, pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kaip galima greičiau. Išdavimo terminas visada priklauso nuo to, ar tvarkingai pateikti visi dokumentai ir reikalingos kopijos, ar laiku į rūmų užklausas atsako kitos institucijos. Pažymos išduodamos sumokėjus atlygį – 200 eurų (už dokumentų (sutarčių, kitų dokumentų) nagrinėjimo, Force majeure aplinkybių nustatymo, pažymų parengimo išlaidas). Daugiau informacijos rūmai teikia:

 Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Šiaulių ir Telšių apskritims), tel. 8 (41) 523 903, el. p. siauliai@chambers.lt;

 

 Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu/(CK 6.212str. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687;
  2. Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "DĖLATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMSTAISYKLIŲ PATVIRTINIMO". http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724&p_query=&p_tr2=2;
  3. Vyriausybės nutarimu Nr. 222 "DĖLNENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMOTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO". https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454?jfwid=a82o5capk.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 179 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums