Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

Lietuvos PPA rūmų asociacijos pozicija dėl Profesinio mokymo XIIIP-1074 ir pameistrystės įgyvendinomo Lietuvoje pakeitimo įstatymo projekto
2017 10 13

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija susipažino su Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektu XIIIP-1074, siekiančiu iš esmės keisti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, profesinių mokyklų valdymą ir finansavimą. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos siūlymai:

1. Aiškiai įvardyti, kas yra socialiniai partneriai ir įtvirtinti socialinę partnerystę nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Projekto 33 straipsnyje socialiniams partneriams suteikiami įgaliojimai dalyvauti įvairiuose profesinio mokymo procesuose, tačiau tampa nebeaišku, kas yra socialinis partneris, kaip jis apibrėžiamas, kokie keliami kriterijai. 2 straipsnyje (19 punkte) nurodoma, kad tai bus patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pagal susiklosčiusią praktiką Vyriausybė tvirtina nacionaliniu lygmeniu veikiančias darbdavių, verslos savivaldos institucijas. Ar ir kaip šiuo siūlomu patikslinimu bus užtikrinta socialinė partnerystė regioniniu lygmeniu?

2. Profesinių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo teisę suteikti tik akredituotiems socialiniams partneriams (darbdavių organizacijoms). Siūlomame projekte socialinis partneris išbraukiamas iš kompetencijų vertinimo institucijos sąvokos (2 straipsnis, 1 punktas). Įtvirtinama, kad kompetencijų vertinimą atliks bet kuris juridinis asmuo. Šalyse, kur dualinis mokymas turi gilias tradicijas, kompetencijų vertinimo procesas atskirtas nuo profesinio mokymo proceso ir yra ne bet kurio juridinio asmens (įskaitant profesinio mokymo įstaigas), o išskirtinai socialinių partnerių funkcija. Valstybė turi užtikrinti kokybišką ir nešališką kompetencijų vertinimą. Socialiniai partneriai yra nešališkos, tiesioginio intereso dėl įvertinimo rezultato neturinčios institucijos, todėl ir kompetencijų vertinimo procesą organizuoja objektyviai.

3. Kompensuoti darbdavių, vykdančių praktinį mokymą pameistrystės forma pagal formaliojo profesinio mokymo programas, patirtas išlaidas. Darbdavių patirtų išlaidų kompensavimo tvarka padidintų privataus sektoriaus suinteresuotumą dalyvauti pameistrystėje ir praktiniame mokyme. Daugiau nei 10 metų Lietuvoje vyksta pameistrystei įgyvendinti skirti projektai, tačiau 2017 m. turime tik kelis procentus pameistrystės būdu besimokančių mokinių, deja, didžioji dalis pagal tęstinio mokymo programas. Asmuo, siekiantis atitinkamos kvalifikacijos, turi įgyti visas programoje numatytas kompetencijas, todėl kyla pagrįstas klausimas, ar tikrai bet kuri įmonė yra pasirengusi įgyvendinti mokymo programos turinį 100 proc. pameistrystės būdu? Jei kalbame apie tęstinį mokymą, kai programa yra trumpa (iki kelių mėnesių)didžioji dalis kompetencijų gal ir gali būti įgytos vienoje įmonėje.

4. Nustatyti pameistrystės organizavimo ir kokybės užtikrinimo tvarką. Pavienės iniciatyvos be aiškaus funkcijų pasidalijimo ir kokybės užtikrinimo tikrai negarantuos pirminio profesinio mokymo institucijų įgyvendinti mokymą pameistrystės būdu. Turi būti vykdoma reali įmonių atranka, tikrinamas jų pasirengimas įgyvendinti mokymo programą (visas arba dalį kompetencijų), apmokomi įmonių ir profesinių mokyklų tutoriai (sukurtas tutorių kompetencijų profilis). Šias funkcijas privalo atlikti patikimi socialiniai partneriai. Tai garantuotų aiškų pameistrystės vykdymo proceso suvokimą ir valdymą, kontrolę ir vertinimą.

5. Geresnis darbo rinkos poreikių tenkinimas.

Ūkio ministerija privalo būti įtraukta į visus profesinio mokymo procesus: planavimą, vykdymą, kontrolę. Pvz.: ne tik neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, bet ir formaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimas, kvalifikacijų suteikimas ir pripažinimas turėtų būti atliekamas Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka suderinus su Ūkio ministerija.

Visa pozicija su siūlymais pateikta čia:


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums