Į pradžią path-separator Projektai path-separator Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos

Projektas „BIT – bendradarbystė, inžinerija,technologijos“ skirtas sukurti erdvę Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams. BIT veiks verslumo skatinimo platforma: informavimas, konsultavimas verslo pradžios, steigimo, vystymo, eksporto ir kitais verslo klausimais, vyks mokymai, „verslas – verslui“ veiklos bei seminarai, įgalinantys pasitikėti savimi planuojant ir imantis nuosavo verslo,  įveikiant iššūkius ir pan. Išskirtina tai, kad seminarų vedimui ir žinių dalijimuisi bus pasitelkiami sėkmingai veikiantys verslininkai. Jaunimui vyks verslumo skatinimo festivalis MAKE'ATONAS „Nuo idėjos iki verslo“. BIT bus teikiama pagalba  jauno verslo subjektams vystytis: mentorystė ir verslo pradžiai reikalinga įranga IT programavimo, dizaino, reklamos gamybos, fotografijos srityse. Projektas prisidės prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Skaityti daugiau

EU4Business Connecting Companies, Eko maisto sektorius

Konsorciumo partneriai: Sevilijos prekybos, pramonės ir laivininkystės rūmai (Ispanija), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), Moldovos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai, Armėnijos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai. Koordinatoriai EK ir Eurochambres.

Projekto tikslas: Prisidėti prie tvarių ekonominio augimo modelių kūrimo ekologiško maisto sektoriuje Rytų partnerystės šalyse, palengvinant investicijų generavimą ir gerinant socialines bei ekonomines sąlygas, piliečių įsidarbinimo galimybes.

ATHENA. Metodai, taikomi siekiant išnaudoti didelį moterų imigrančių verslumo potencialą bei prisidėti prie jų socialinės ir ekonominės integracijos (957906 — ATHENA — AMIF-2019-AG-CALL)

Projekto partneriai: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA (ES), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ES), NOVA onlus Consorzio di Cooperative sociali (IT), IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH (DE), Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politikis (HELLENIC FOUNDATION FOR EUROPEAN AND FOREIGN POLICY (EL), DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE (BE)

Projekto tikslas: Prisidėti prie imigrančių moterų ekonominės ir socialinės integracijos į ES visuomenę, gerinant joms skirtas verslumo skatinimo paslaugas ir sukuriant joms specifinį verslo pradžios kelią.

Konkurencingų žmogiškųjų išteklių plėtra SVV įmonėse

Dirbančiųjų gebėjimų asimetrija, negebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių verslo poreikių bei pažangių technologijų riboja įmonių konkurencingumą tiek gamybos, tiek ir paslaugų sektoriuje. Projekto tikslas –skatinti nuolatinį SVV darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Skaityti daugiau

Sektorinių kompetencijų ugdymas apdirbamosios gamybos įmonėse

Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto esmė: darbuotojų darbo produktyvumas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įmonių konkurencingumą. Atsirandančios naujos technologijos ir inovacijos nuolat verčia darbuotojus taikytis prie pokyčių, ieškoti galimybių tobulinti esamą kompetenciją ir įgūdžius bei įgyti papildomų žinių.Be to, mokymo įstaigas baigusiems specialistams trūksta praktinio pasirengimo įgūdžių, turėdami formalią kvalifikaciją jiems dažnai trūksta pasirengimo dirbti darbo vietose, kur reikia papildomų specifinių kompetencijų, o tai tiesiogiai įtakoja jų galimybes atlikti pavestą darbą. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, įgyvendinamas projektas, kurio metu bus sudaroma galimybė apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus,skirtus sektorinėms kompetencijoms, tiesiogiai susijusioms su esamomis ir būsimomis darbuotojo pareigomis, ugdyti.

Darbinga šeima Šiauliams

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais – UAB „Darbintera“, VšĮ Šaulių darbo rinkos mokymo centras, UAB „Yvas“, VšĮ Išmanioji mokykla –įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1.- ESFA-T-927-01-0166 „Darbinga šeima Šiauliams“ pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros startegijų įgyvendinimas“.

Skaityti daugiau
Naujos galimybės LT

Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas

Projekto tikslas - skatinti įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Lietuvos įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo įmonių gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Nepaisant pastaruoju metu pastebimo pardavimų augimo, esant labai ribotai vidaus rinkai, įmonės išlieka pažeidžiamos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, todėl greta kitų priemonių, skatinančių jas kurti naujus ar tobulinti esamus produktus, didinti produktyvumą, būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Naujos galimybės LT

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto skatinimas Šiaulių regione

Projekto tikslas -  skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės jaučia stiprėjančią tarptautinę konkurenciją, todėl ypatingai aktualus tampa gebėjimas kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Tuo tikslu būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

FanpLESStic-sea

  • „FanpLESStic“ projekte dalyvauja organizacijos iš aštuonių šalių, esančių prie Baltijos jūros (Švedija, Suomija, Norvegija, Danija, Lenkija, Latvija, Lietuva ir Rusija).
  • Bendras projekto biudžetas yra 2 968 068,80 EUR, projektas finansuojamas ES Interreg programos lėšomis.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2019 m. sausio 1d. Iki 2021 m. birželio 30 d.

Projekto koordinatorius yra organizacija "Sweden Water Research",  Lietuvoje Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Šis projektas orientuotas į mikroplastikų kiekio mažinimą Baltijos jūroje. Projekto tikslas - gilinti žinias ir supratimą apie šių ypač smulkių plastiko dalelių plitimo būdus ir šaltinius, matuoti įvairių šaltinių įtaką ir vertinti ekonomiškai palankių metodų efektyvumą mikroplastikų kiekiui mažinti.

Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse, PULSE (2019-1-LV01-KA204-060403)

Partneriai iš šešių šalių (Estijos, Suomijos, Vokietijos,Latvijos, Lietuvos, Ispanijos) įgyvendina „Erasmus +“ strateginės partnerystės projektą Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Projekto tikslas - sukurti novatoriškus aukštos kokybės lanksčius suaugusiųjų mokymosi būdus, skirtus į išmanias specializacijas orientuotoms MVĮ.

Tikslinė grupė ir suinteresuotosios šalys: suaugusiųjų švietimo kūrėjai ir teikėjai, į intelektualią specializaciją orientuotų MVĮ žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai, viešosios įstaigos atsakingos už švietimo orientavimą ir konsultavimą, ankstesnio mokymosi pripažinimo įstaigos, darbdavių asociacijos,profesinės sąjungos, prekybos pramonės ir amatų rūmai, suaugusiųjų švietimo asociacijos.

Trukmė: 2019 – 2021

Skaityti daugiau
Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums