Istorija

RŪMŲ ISTORIJA
Prekybos arba Prekybos ir pramonės rūmų, kaip verslo interesų atstovavimo institucijos, istorija prasideda XVI amžiuje, kai 1599 m. Prancūzijoje Marselio miesto valdyba paskyrė keturių pirklių komisiją, suteikdama jai patariamojo organo prekybos klausimais statusą. Vėliau ši komisija buvo pavadinta Prekybos rūmais.
Karalius Henrikas IV savo dekretu įteisino šią instituciją, kuri laikui bėgant tapo visiškai nepriklausoma.
Nuo 1700 m. prekybos rūmai, kaip patariamosios institucijos, pradėjo steigtis ir kituose Prancūzijos miestuose: Bordo, Lilyje, Lione, Tulūzoje, Ruane ir kitur.
Vokietijoje pirmieji rūmai atsirado XVII amžiuje, kai 1665 m. Hamburge buvo įsteigta prekybos rūmų tipo įstaiga "Komerzdeputation", kuri 1866 m. buvo pavadinta Prekybos rūmais.
XX amžiaus pradžioje Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos metropolijose buvo atitinkamai 117 ir 86 prekybos rūmai, o Vokietijoje jų skaičius padidėjo iki 144.
Lietuvoje pirmieji prekybos ir pramonės rūmai buvo įsteigti 1924 metais. Jų veiklos zona buvo Lietuvos teritorija be autonomijos pagrindais tuo metu besitvarkiusio Klaipėdos krašto, kuriame buvo įsteigti atskiri Prekybos ir pramonės rūmai.
1936 m. liepos 7 dieną "Vyriausybės Žiniose" Nr.539 buvo paskelbtas naujas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas, o spalio 15 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rūmų pirmininku paskyrė Vladą Kurkauską. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai tarpukario metais aktyviai veikė plėtodami prekybą, pramonę ir kitus verslus. 1940 m. liepos 29 d. okupacinė sovietų valdžia Rūmus likvidavo.
1973 m. Vilniuje buvo įsteigtas TSRS prekybos ir pramonės rūmų padalinys, kuris teikė tik paslaugas (parodų organizavimas, užsienio svečių priėmimas, prekių, žaliavų ir įrengimų ekspertizė ir pan.).

PREKYBOS IR PRAMONĖS RŪMAI EUROPOJE
Visose Europos šalyse Rūmai, vykdydami savo strateginius uždavinius, siekia tobulinti savo narių ekonominę aplinką. Ši Rūmų politika orientuota į keturias pagrindines veiklos sritis:
1. Informacinių paslaugų teikimas. Šiandien sunku įsivaizduoti kad įmonė sėkmingai galėtų dirbti, stokodama informacijos apie verslo sąlygas šalyje ir užsienyje, reglamentuojančių dokumentų, standartų, naujienų apie užsienio firmų produkciją ir paslaugas, parodas ir muges planus, verslo pasiūlymus ir pan. Prekybos ir pramonės rūmai verslininkams siūlo visą šią informaciją iš nuolat atnaujinamų savo duomenų bankų, bibliotekų, informacijos centrų, žurnalų, informacinių biuletenių, taip pat Euroinfocentrų.
2. Konsultavimo paslaugos. Kiekvieną dieną įmonės, ypač smulkios, taip pat savo verslą pradedantieji verslininkai susiduria su problemomis, kurias sunku vieniems išspręsti. Tokiais atvejais verslininkams padeda Rūmai, kurie jiems pataria kaip pradėti verslą, steigti įmonę, susirasti verslo partnerį, sudaryti ir pasirašyti kontraktą. Be to čia visada galima gauti informacijos apie muitus ir mokesčius, parodas ir muges, patarimų, kaip juose dalyvauti, ieškant didžiausios naudos savo verslui. Daugelyje šalių Rūmai konsultuoja regioninės plėtros, aplinkos apsaugos bei teritorijos tvarkymo klausimais.
3. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinis mokymas. Tai viena iš prioritetinių Vakarų Europos Rūmų veiklos sričių ir tam skiriami didžiuliai pinigai. Pavyzdžiui, Prancūzijos prekybos ir pramonės rūmai kvalifikacijai kelti ir profesiniam mokymui kasmet skiria daugiau nei 4 milijardus Prancūzijos frankų. Ši veikla dažnai vadinama ateities aprūpinimu specialistais. Kai tobulėja gamybos technologijos, atsiranda naujos specialybės, plečiasi įmonių užsienio ekonominiai ryšiai, pertvarkomas įmonių valdymas, vadovai ir specialistai negali išsiversti be naujų žinių. Sėkmingai dirbti rinkos sąlygomis, naujos žinios vienodai svarbios ir didelių įmonių vadovams bei specialistams, ir smulkiems verslininkams. Čia Rūmai jiems gali pasiūlyti įvairių kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, užsienio kalbų mokymo kursų, seminarų. Jauniems žmonėms Rūmai siūlo ne tik kursus, bet ir įvairių specialybių profesinį mokymą.
4. Regioninė plėtra ir teritorijos tvarkymas. Valstybės ar regiono ekonominis klestėjimas tiesiogiai priklauso nuo verslininkų, dirbančiųjų toje šalyje ar regione, sėkmės. Pripažįstant šią tiesą, daugelyje Europos šalių prekybos ir pramonės rūmams suteikta teisė būti tikrais ekspertais, kai sprendžiami visai šaliai ar regionui svarbūs ekonominiai ir ūkiniai klausimai. Turėdami išsamią informaciją apie regiono ekonominę aplinką ir struktūrą bei šalies ekonominę strategiją, Rūmai efektyviai naudojasi šia teise ir aktyviai dalyvauja spręsdami visus su verslu, miestų ir regionų ūkio vystymusi ir tvarkymu susijusius klausimus. Rūmai teikia pasiūlymų įstatymų pataisoms ir regiono tvarkymo klausimais, kaip tiesioginis įmonių ekonominių interesų gynėjas. Prekybos ir pramonės rūmų veikla ir jų autoritetas yra svarus argumentas pritraukti į šalį užsienio investicijas. Prekybos ir pramonės rūmai Europoje taip pat atlieka Valstybės deleguotas funkcijas, t.y. išduoda prekių kilmės sertifikatus ir ATA Carnet knygeles, o kai kuriose šalyse - suteikia GS1 brūkšninius kodus. Prie Rūmų taip pat veikia arbitražas.

ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. buvo atkurti Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai, o 1991 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 440 "Dėl regioninių prekybos ir pramonės rūmų steigimo ir jų įstatų pagrindinių principų patvirtinimo" Lietuvoje buvo įsteigti 6 regioniniai prekybos ir pramonės rūmai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Šiaulių regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradėjo veikti 1991 vasarą. Nuo 1995 m. lapkričio 14 d. pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą Nr.I-1093 regioniniai prekybos ir pramonės rūmai buvo pertvarkyti į 5 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus.
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo įregistruoti Ekonomikos ministerijoje 1996 m. kovo 21 d. ir veikia Šiaulių bei Telšių apskrityse.
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais šalies Rūmais yra įsteigę Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją.
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau sutrumpintai vadinami "Rūmais") yra savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus veiklos regione.
Rūmai įsteigti ir veikia pagal Lietuvos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, Rūmų įstatus bei vidaus dokumentus.

DABARTIS
Šiandieninėje Europoje jau yra daugiau negu 600 Prekybos ir pramonės rūmų, kuriuose dirba daugiau nei 50 000 kvalifikuotų specialistų, teikiančių paslaugas visų rūšių ir įvairaus dydžio įmonėms.
Daugelyje Europos valstybių (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoj, Nyderlanduose, Graikijoje, Turkijoje, Liuksemburge ir pan.) prekybos ir pramonės rūmai veikia viešosios teisės pagrindu, t.y. tose šalyse narystė Rūmuose privaloma visų rūšių įmonėms.
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje prekybos ir pramonės rūmai veikia pagal privačiąją teisę, t.y. narystė Rūmuose įmonėms nėra privaloma.
Lietuvoje įmonės tampa Rūmų nariais taip pat laisvanoriškai.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums