Į pradžią path-separator Apie mus path-separator Misija ir veiklos kryptys

Misija ir veiklos kryptys

Svarbiausias organizacijos tikslas – siekti verslui palankios aplinkos regione ir šalyje.

Rūmų pagrindinė misija - atstovavimas Rūmų narių bendriesiems interesams. Vienas pagrindinių uždavinių – padėti nariams efektyviai vystyti savo veiklą bei pasiekti, kad Rūmus, jų narius ir jų partnerius, kitas asocijuotas verslo struktūras regioninė ir vietinė valdžia pripažintų patikimais socialiniais ekonominiais partneriais.

Rūmai veiklos komitetuose, darbo grupėse Rūmai rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo  nariams rengia  pasiūlymus dėl  regiono ekonominės veiklos plėtojimo. Savo veikla skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei klasterių kūrimąsi ir plėtrą regionuose. Atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės, valdžios ir  valdymo institucijomis,  užsienio šalių  ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis.

 

ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ 2020 – 2024 METŲ VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS

 

PRIORITETAS 1: Rūmų narių konkurencingumo didinimas, verslo plėtra

Tikslai:

 1. Rūmų paslaugų teikimas, atsižvelgiant į narių interesų prioritetus;
 2. Vienyti narius bendroms iniciatyvoms.

 Uždaviniai / priemonės:

 1. Renginiai, glaudesnio bendradarbiavimo skatinimo iniciatyvos;
 2. Rūmų įsitraukimas į žiedinės ekonomikos skatinimo procesus, atsižvelgiant į ES „žaliąjį kursą“;
 3. Dalyvavimas įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių verslo sąlygas, kūrime ir tobulinime;
 4. Klasterizacijos procesų skatinimas ir fasilitavimas;
 5. Verslo sąlygų kūrimas ir priemonių, mažinančių biurokratinę naštą,įgyvendinimas;

 Nauda nariams:

 1. Efektyvesnis ir motyvuotas bendradarbiavimas, tikėtinas narių papildomų pajamų augimas;
 2. Veiksmingesnis interesų atstovavimas;

 

PRIORITETAS 2: Rūmų veiklos stiprinimas Šiaulių ir Telšių regionuose

Tikslai:

 1. Verslo atstovavimo regionuose stiprinimas;
 2. Narių telkimas  bendroms iniciatyvoms.

 Uždaviniai/ priemonės:

 1. Rūmų struktūrinių padalinių plėtra regionų savivaldybėse;
 2. Pasiūlymų nuo verslo pateikimas ir įtakos didinimas regionų plėtros taryboms ir savivaldybėms;
 3. Rūmų narių atstovų vienijimosi veiklos komitetuose, klubuose skatinimas;
 4. Inicijuoti ir įgyvendinti projektus atsižvelgiant į narių poreikius ir regionų specializacijas;
 5. Konferencijų, forumų, seminarų rengimas atsižvelgiant į verslo ir regionų poreikius.

Nauda nariams:

 1. Papildomos galimybės verslui, efektyvesnis bendradarbiavimas, narių papildomų pajamų augimas;
 2. Veiksmingesnis interesų atstovavimas, operatyvumo didinimas, tvirto grįžtamojo ryšio iš verslo generavimas.

PRIORITETAS 3:Tarptautinės veiklos teikiamų galimybių platesnis panaudojimas

Tikslas:

Tinkamai išnaudoti tarptautinius ryšius komercijai.

Uždaviniai / priemonės:

 1. Inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius projektus;
 2. Eksporto skatinimas. Organizuoti Lietuvos verslininkų misijas į užsienio šalis;
 3. Rengti užsienio verslininkų misijas Lietuvoje;
 4. Plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalių prekybos ir pramonės rūmais;
 5. Tęsti aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos ambasadomis užsienio šalyse ir užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.

 Nauda nariams:

Galimybių verslo ryšių plėtrai užsienyje, tarptautinės prekybos ir eksporto augimas.

 

PRIORITETAS 4 Lyderystės, konsoliduojant Šiaulių ir Telšių regiono įmones bei verslo organizacijas, įtvirtinimas

 

Tikslas:  Didinti motyvuotų naujų narių skaičių.  

Uždaviniai / priemonės:

 1. Kokybiškai veikti, teikti naudingas paslaugas, proaktyviai atstovauti narių interesams.
 2. Telkti regionų verslo organizacijas bendros pozicijos formavimui forumų ar verslo tarybų rėmuose;

Nauda nariams:

Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, didesnis prestižas, naujų galimybių verslui atsiradimas.

 

PRIORITETAS 5: Rūmų įtakos didinimas ir dalyvavimas teisėkūros procese

Tikslas: 

Būti matoma ir girdima ir veiksminga organizacija.  

Uždaviniai /priemonės:

 1. Aktyvus veikimas per Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją įstatymų ir verslą reglamentuojančių dokumentų analizei ir projektų rengimui;
 2. Susitikimų ir diskusijų organizavimas su valdžios ir savivaldybių atstovais;
 3. Veiklų inicijavimas komitetuose aktualiais klausimais (inovacijos,švietimas / mokymai, mokesčiai, teisė ir pan.;
 4. Aktyviau viešinti savo poziciją įvairiais nariams aktualiais klausimais.

Nauda nariams:

 1. Veiksmingesnis interesų atstovavimas, operatyvumo didinimas, tvirto grįžtamojo ryšio iš verslo generavimas, didesnis institucinis prestižas;
 2. Galingesnė (įtakingesnė) organizacija, didesnis prestižas.

 

PRIORITETAS 6: Žmogiškųjų išteklių potencialo stiprinimas ir didinimas

Tikslas:

 1. Siekti, kad verslas turėtų pakankamus, konkurencingus ir plėtrai reikalingus žmogiškuosius išteklius.

Uždaviniai / priemonės:

 1. Konstruktyvios verslo ir švietimo bendruomenių sąveikos palaikymas regione.
 2. Dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, valdymo organuose.
 3. Įsitraukimas į profesinio orientavimo procesus.
 4. Švietimo srities iniciatyvos ir projektai

Nauda nariams:

 1. Grįžtamojo ryšio iš verslo apie poreikius žmogiškųjų išteklių srityje generavimas ir veiksmingesnis Rūmų narių interesų atstovavimas.
 2.  Įgytos kompetencijos, mokymai pagal poreikį.
 3. Mažėjantis atotrūkis tarp verslo ir švietimo institucijų.
Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums