Į pradžią path-separator Naujienos path-separator Susisteminta informacija dėl COVID-19

Susisteminta informacija dėl COVID-19

Pagalbos priemonių verslui kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6 punkte (toliau - Nutarimas). Nutarimo nuostatos dėl paramos priemonių taikymo sąlygų yra nuolatos peržiūrimos ir, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, atliekami keitimai. 

VMI MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19

Naujausią informaciją ir naują nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašą galima rasti – https://www.vmi.lt/evmi/nukentejusiems-nuo-covid-19

Rudens karantino metu apribotų veiklų sąrašas skelbiamas čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770

 

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Jos laikomos būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidomis. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įstatymo nuostatos netaikomos. Tuo atveju, kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus,atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai. Todėl ir įmonės išlaidos, patirtos karantino dėl COVID-19 metu, darbuotojų, negalinčių vykdyti darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą ar parvykimui iš jo, maitinimui gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.

Daugiau atsakymų į aktualius nuo pandemijos nukentėjusiam verslui klausimus galite rasti čia: https://www.vmi.lt/evmi/duk-informacija-verslui-d%C4%97l-covid-19

 

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI

Visa informacija apie naujai priimtas pagalbos priemones yra nuolat skelbiama ir atnaujinama Ekonomikos irinovacijų ministerijos interneto svetainėje www.eimin.lt.

Išaiškinimai dėl prekybos ir paslaugų teikimo apribojimų https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu

Lietuvos RespublikosVyriausybė 2021 m. sausio 6 d. pritarė siūlymams keisti Nutarimo 6 punktą, pakeičiant laikotarpio, per kurį ūkinės veiklos vykdytojai patiria sunkumų,pradžios datą iš 2020 m. spalio 1 d. į 2020 m. lapkričio 1 d., o laikotarpio, kai ūkinės veiklos vykdytojas pajamų negavo, pradžios datą iš 2019 m. spalio 1d. į 2019 m. lapkričio 1 d. Papildomai nustatoma, kad jeigu pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimui lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 sausio 31 d. lyginant su 2019–2020m. atitinkamu laikotarpiu. Paramos priemonės gali būti taikomos, kai į paveiktų ekonominių veiklų sąrašą yra įtraukta ne bet kokia ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma veikla, o pagrindinė veikla.

Paramos priemonės dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkio subjektams bus formuojamos pagal Nutarimo 6 punkte nustatytus kriterijus, tai yra verslo subjektas turės atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

1. „<...> ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojantnuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m.atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybineimokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimui lyginamasis laikotarpis yra 2020 m.gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. lyginant su 2019–2020 m. atitinkamu laikotarpiu<...>“.

2. Įmonės pagrindinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Nutarimo 6.1 papunktį <...> tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2 papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ūkinės veiklos vykdytojas buvo sustabdęs veiklą <...>.

Dėl nuomos mokesčio kompensavimo

Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonės (toliau – Priemonė) pratęsti neplanuojama. 

Dėl finansinių priemonių verslo subjektams

Verslo subjektai ir toliau gali naudotis šiomis finansinėmis priemonėmis:

Lengvatinėmis paskolomis, kurios leidžia gauti paskolas palankesnėmis palūkanų normomis.

Atviras kreditų fondas 2 – paskolos iki 0,6mln. eurų verslo pradžiai arba plėtrai. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB banką „Citadelė“ ir UAB Medicinos banką.

Pasidalytos rizikos paskolos– užtikrinamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) galimybės gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Įmonėms teikiamos iki 4 mln. eurų dydžio paskolos. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB „Swedbank“.

„Sutelktinės paskolos„Avietė“ – leidžia SVV gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti. Dėl šių paskolų galima kreiptis į sutelktinio finansavimo platformos operatorių „FinBee“.

Skatinamoji finansinė priemonė ,,Alternatyva“ – pagal priemonę teikiamos paskolos suteikia galimybę SVV gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Garantijomis

Portfelinės garantijos paskoloms – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos. Didžiausia garantuojama paskolos suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į AB Šiaulių banką, UAB Medicinos banką, AB banką „Citadele“, AB banką„Swedbank“.

Portfelinės garantijos lizingui – Invega garantuoja 80 proc. lizingo sumos naujiems verslininkų lizingo sandoriams. Didžiausia garantuojama lizingo suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į SIA „UniCredit Leasing Lietuvosfilialas“ ir AB Šiaulių banką.

Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams ir „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ –Invega garantuoja 80 proc. faktoringo sandorio sumos naujiems verslininkų faktoringo sandoriams. Didžiausia garantuojama faktoringo sandorio suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į UAB SME Finance, AB Šiaulių banką, Faktoro, Pay Ray ir Factris.

Garantijų fondas 3 – Invega garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio (nekilnojamojo turto pirkimo atveju didžiausias limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos arba 60 proc. išsimokėtinai finansuojamo turto kainos). Didžiausia  garantuojama suma SVV veikiančiam iki 3 metų – iki 750 000 eurų, o SVV veikiančiam daugiau kaip 3 metai – iki 1 500 000 eurų. Dėl garantijų teikimo pagal priemonę galima kreiptis į finansų įstaigas, su kuriomis „Invega“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.

 Daliniu palūkanų kompensavimu

Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ tikslas – palengvinti verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą, t. y. kompensuojama dalis (iki 95 proc.) finansų įstaigai per 36 mėn. sumokėtų palūkanų.

Pagalbos verslui fondu - kuriuo siekiama suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios smarkiai paveiktos COVID-19 krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais ir kurios nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų).

Planuojama nauja priemonė ,,Subsidijos įmonėms“. Tikslas – įmonių likvidumo užtikrinimas, skiriant finansavimą įmonių apyvartinėms lėšoms. Numatyta subsidiją skirti pareiškėjams visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito irfinansų įstaigas. Susipažinti su priemonės aprašo projektu galima čia: https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/pagalba-verslui-patirianciam-sunkumu-del-covid-19/naujos-priemones-verslui

Planuojama nauja pagalbos verslui paskolų priemonė ,,Tiesioginės COVID-19 paskolos“ – numatoma teikti paskolas apyvartinėms lėšoms įmonių likvidumui užtikrinti. Paskolas numatoma teikti SVV subjektams ir didelėms įmonėms, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., palyginus su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Paskolos bus teikiamos sumažintomis palūkanų normomis. Maksimali paskolos suma – 100 tūkst.Eur. 

Priemones, tinkančias Jūsų  verslui įkurti/vystyti/plėtoti, ,,pasimatuoti“ galite internete adresu (https://www.esgalimybes.lt/).

 

INFORMACIJA APIE VAKCINAS

Dalijamės nuorodomis į naują Europos Komisijos tinklapį, kuriame galite rasti svarbiausią informaciją apie COVID-19 vakcinas lietuvių kalba. Tinklapyje atsakoma į klausimus, kaip veikia vakcinos, kaip jos kuriamos, kaip suteikiamas jų rinkodaros leidimas ir kaip jos pateikiamos rinkai. Taip pat pristatomos pagrindinės Europoje taikomos vaistų ir vakcinų saugumo užtikrinimo priemonės.

Saugios COVID-19 vakcinos europiečiams
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_lt

Kaip veikia vakcinos?

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-do-vaccines-work_lt

Kaip vakcinos kuriamos, kaip suteikiamas jų rinkodaros leidimas ir kaip jos pateikiamos rinkai?

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-market_lt

COVID-19 vakcinų saugumo užtikrinimas

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-vaccines-making-sure-they-are-safe_lt

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Dėl karantino apriboti verslai gali pasinaudoti „Sodros“ mokestine pagalba: http://www.rumai.lt/Rumu-zinios/Del-karantino-apriboti-verslai-gali-pasinaudoti-Sodros-mokestine-pagalba

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo

aktualios redakcijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr)

 

„Re-open EU“- saugioms kelionėms skirta interneto platforma, skirta padėti saugiai atnaujinti keliones ir turizmą visoje Europoje. Joje teikiama tikralaikė informacija apie sienas ir galimus keliavimo būdus bei turizmo paslaugas valstybėse narėse. Be to, „Re-open EU“ skelbiama valstybių narių teikiama praktinė informacija apie kelionių apribojimus, visuomenės sveikatos ir saugos priemones, pavyzdžiui, apie fizinio atstumo laikymąsi ar veido kaukių dėvėjimą, taip pat kita naudinga informacija apie ES ir nacionalinius turizmo pasiūlymus.

Svarbiausia informacija dėl koronaviruso Lietuvoje www.koronastop.lt

 

Parama darbdaviui, darbuotojui

 Darbas nuotoliniu būdu, prastova, dalinė prastova, komandiruotės, atostogų suteikimas,ne visas darbo laikas, nušalinimas nuo darbo, darbo sutarčių nutraukimas

http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-visi-pasiulymai-kokia-parama-gaus-darbuotojai-darbdaviai-ir-priziurintys-artimuosius
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=270298
 

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2766

http://www.rumai.lt/Rumu-zinios/PATARIMAI-DARBDAVIAMS-darbo-organizavimas-paskelbus-karantina-del-koronaviruso

 

Asmens duomenų apsauga

Darbdavys ar kito duomenų valdytojo teisės 

 

Aplinkos valymas, dezinfekavimas

Rekomenduojamos cheminės medžiagos aplinkai valyti irdezinfekuoti

 QUALITAS PRIMUM rekomendacijos

 

Konsultacijos

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (visi klausimai, susiję su verslu) verslui@eimin.lt

 Sodra – dėl socialinio draudimo,išmokų ir nedarbingumo klausimų info@sodra.lt

 Valstybinė mokesčių inspekcija – dėl mokestinių klausimų vmi@vmi.lt

 Finansų ministerija – dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių rsvp@finmin.lt

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums